ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (เข้าชม 18039 ครั้ง)
     ตามหัวข้อของระเบียบฯ อันไหนมีข้อมูลแล้วจะทำลิ้งไว้ให้นะครับ) หากหัวข้อใดมีข้อมูลที่ทันสมัยกว่านี้กรุณาส่งข้อมูลให้เราด้วยนะครับ จะได้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด

ลักษณะที่  1  ความประพฤติและระเบียบวินัย

 •  บทที่ 1  ความประพฤติและระเบียบวินัย
 •  บทที่ 2  การลงทัณฑ์
 •  บทที่ 3  การตั้งกรรมการและการสอบสวนเมื่อกระทำผิดต่อวินัยตำรวจ
 •  บทที่ 4  การพิจารณาทัณฑ์การกระทำผิดในบางกรณี
 •  บทที่ 5  การร้องทุกข์ตามวินัยตำรวจ
 •  บทที่ 6  การคุมขังและใช้งานตำรวจที่ต้องทัณฑ์
 •  บทที่ 7  การลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 •  บทที่ 8  การสอบสวนความผิดต่อวินัยข้าราชการพลเรือน
 •  บทที่ 9  การตั้งกรรมการสอบสวนร่วมกัน
 •  บทที่ 10  การอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
 •  บทที่ 11  การพักราชการ
 •  บทที่ 12  วิธีปฏิบัติเมื่อข้าราชการตำรวจกระทำผิดทางอาญา
 •  บทที่ 13  การรายงานเมื่อต้องคดี
 •  บทที่ 14  การกันข้าราชการตำรวจผู้ร่วมกระทำผิดเป็นพยาน
 •  บทที่ 15  การใช้แบบพิมพ์ การเรียงลำดับเอกสาร การให้หมายเลขเอกสารในสำนวนสอบสวนทางวินัยฯ
 •  บทที่ 16  การสืบสวนข้อเท็จจริง

ลักษณะที่  2  การปกครองบังคับบัญชา

ลักษณะที่  3  การรับสมัคร

 •  บทที่ 1  หลักทั่วไปว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ
 •  บทที่ 2  รับสมัครทหารกองหนุนเป็นข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 3  รับสมัครต่อจากวันครบกำหนดปลดกองหนุน
 •  บทที่ 4  รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งหลังจากวันครบกำหนดปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุน

ลักษณะที่  4  การบรรจุ

 •  บทที่ 1  หลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการบรรจุข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 2  การบรรจุผู้ได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 •  บทที่ 3  การคัดเลือกพลตำรวจเพื่อบรรจุเป็นสิบตำรวจตรี 
 •  บทที่ 4  การบรรจุข้าราชการที่ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
 •  บทที่ 5  การคัดเลือกนายดาบตำรวจและจ่าสิบตำรวจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
 •  บทที่ 6  การพิจารณาคัดเลือกจ่าสิบตำรวจเพื่อแต่งตั้งให้มียศเป็นนายดาบตำรวจ
 •  บทที่ 7  การบรรจุบุคคลผู้มีความสามารถด้านกีฬา เข้ารับราชการหรือศึกษาอบรมในสถานศึกษากรมตำรวจ

ลักษณะที่  5  การแต่งตั้ง

 •  บทที่ 1  การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 2  การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน
 •  บทที่ 3  การสั่งให้ประจำการและให้สำรองราชการ
 •  บทที่ 4  การสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปประจำที่อื่นชั่วคราวจากที่ได้สั่งแต่งตั้งไว้เดิม

ลักษณะที่  6  การเกณฑ์และการปลดตำรวจ

 •  บทที่ 1  หลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการเกณฑ์และการปลดตำรวจ
 •  บทที่ 2  การขอเรียกและส่งคนเข้าเป็นทหารและตำรวจกองประจำการ
 •  บทที่ 3  การเขียนสมุดระดมพลและจ่ายสมุดประจำตัวตำรวจนอกกองประจำการ
 •  บทที่ 4  การออกใบสำคัญทหารนอกประจำการแทนฉบับที่หาย
 •  บทที่ 5  การนำบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการตำรวจอยู่แล้วขึ้นทะเบียนเป็นตำรวจกองประจำการ
 •  บทที่ 6  การผ่อนผันบุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษา
 •  บทที่ 7  บันทึกข้อตกลงระหว่าง กห. กับ กท.  ในระเบียบการอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 •  บทที่ 8  ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภท 1  สำหรับตำรวจ
 •  บทที่ 9  การปลดข้าราชการตำรวจเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 2

ลักษณะที่  7  ยศและบรรดาศักดิ์

 •  บทที่ 1  การออกประทวนยศ
 •  บทที่ 2  การขอพระราชทานยศ
 •  บทที่ 3  การถอดยศและบรรดาศักดิ์
 •  บทที่ 4  การขอพระราชทานยศให้แก่จ่าสิบตำรวจและนายดาบตำรวจที่เกษียณอายุเป็นร้อยตำรวจตรี

ลักษณะที่  8  การโอน

ลักษณะที่  9  การออกจากราชการ

 •  บทที่ 1  หลักทั่วไปว่าด้วยการออกจากราชการ
 •  บทที่ 2  การมอบหมายอำนาจการสั่งไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือพักราชการ และลาออกจากราชการ
 •  บทที่ 3  วันออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 4  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาข้าราชการตำรวจที่รับราชการตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ออกจากราชการ
 •  บทที่ 5  หลักเกณฑ์การพิจารณาข้าราชการสังกัดกรมตำรวจที่หย่อนความสามารถสมควรให้ออกจากราชการ
 •  บทที่ 6  การขอต่ออายุราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 •  บทที่ 7  การจ้างข้าราชการที่ครบเกษียณอายุไว้รับราชการต่อ

ลักษณะที่  10  เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา

 •  บทที่ 1  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 •  บทที่ 2  ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 •  บทที่ 3  การขอเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา
 •  บทที่ 4  การขอเหรียญราชนิยมและเหรียญกาชาดสรรเสริญ
 •  บทที่ 5  การขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญ เหรียญชัยสมรภูมิ
 •  บทที่ 6  การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
 •  บทที่ 7  ลำดับเกียรติของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 •  บทที่ 8  ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 •  บทที่ 9  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศ
 •  บทที่ 10  การเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืนจากผู้ได้รับพระราชทาน
 •  บทที่ 11  การทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 12  เหรียญตราต่างประเทศที่จะต้องขอพระบรมราชานุญาตประดับ
 •  บทที่ 13  การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 •  บทที่ 14  ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทาน การประดับ และกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 •  บทที่ 15  การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

ลักษณะที่  11  การศึกษา การฝึกอบรม

 •  บทที่ 1  การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ
 •  บทที่ 2  หลักสูตรสำหรับฝึกและอบรมพลตำรวจ
 •  บทที่ 3  หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจหญิงที่มียศชั้นพลตำรวจ
 •  บทที่ 4  โรงเรียนนายสิบตำรวจ
 •  บทที่ 5  ข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 •  บทที่ 6  ระเบียบการแข่งขันยิงเป้าสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ
 •  บทที่ 7  การฝึกวิชาทหารสำหรับตำรวจและแบบฝึกขี่ม้าสำหรับหน่วยตำรวจม้า
 •  บทที่ 8  การฝึกซ้อมยิงเป้าด้วยกระสุนจริง
 •  บทที่ 9  การฝึกและอบรมของพลตำรวจเกณฑ์
 •  บทที่ 10  การฝึกพลศึกษาและกีฬาของกรมตำรวจ
 •  บทที่ 11  หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนเป็นชั้นประทวนและชั้นพลตำรวจ
 •  บทที่ 12  การฝึกและอบรมตำรวจซึ่งเอกชนจ้างไปรักษาการณ์
 •  บทที่ 13  การฝึกและอบรมตำรวจประจำวัน ณ สถานีตำรวจ
 •  บทที่ 14  การฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 •  บทที่ 15  ระเบียบการฝึกอบรมหลักสูตรรองสารวัตรปกครองป้องกันและรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน
 •  บทที่ 16  การอบรมศีลธรรมและความรู้ข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 17  ให้ทุนไปศึกษาวิชาในต่างประเทศและการรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศเป็นข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 18  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจรถไฟ
 •  บทที่ 19  ('บทที่ 19' ทั้งบท ยกเลิกโดยระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2542)
 •  บทที่ 20  การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการใต้น้ำและระเบียบการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน
 •  บทที่ 21  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานวิทยุสื่อสาร และช่างวิทยุของกรมตำรวจ
 •  บทที่ 22  ระเบียบและหลักสูตรการอบรมวิชาเกี่ยวกับการพิมพ์ลายนิ้วมือ
 •  บทที่ 23  หลักสูตรการฝึกยิงปืนพกแบบ พี พี ซี  ระบบ เอฟ บี ไอ
 •  บทที่ 24  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกชัยยะ
 •  บทที่ 25  ระเบียบและหลักสูตรการโดดร่ม
 •  บทที่ 26  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่การเงิน
 •  บทที่ 27  ระเบียบและหลักสูตรการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ
 •  บทที่ 28  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานขับรถยนต์
 •  บทที่ 29  ว่าด้วย การศึกษาของข้าราชการตำรวจในสถานศึกษาในประเทศ
 •  บทที่ 30  ระเบียบและหลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม
 •  บทที่ 31  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาครูสำหรับตำรวจ
 •  บทที่ 32  ระเบียบและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่
 •  บทที่ 33  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาการสืบสวนระดับนายสิบตำรวจ
 •  บทที่ 34  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหลักสูตรสารวัตร
 •  บทที่ 35  การฝึกบินเปลี่ยนแบบของนักบินประจำกองและครูการบินการฝึกบินเปลี่ยนแบบ
 •  บทที่ 36  ว่าด้วย  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมการทำลายวัตถุระเบิด กรมตำรวจ
 •  บทที่ 37  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรหลักสูตรผู้กำกับการ
 •  บทที่ 38  ระเบียบและหลักสูตรการควบคุมฝูงชน
 •  บทที่ 39  เข้าศึกษาหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นมูลฐานพิเศษ ณ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในไทย
 •  บทที่ 40  การฝึกอบรมพลตำรวจนครบาลและตำรวจภูธร
 •  บทที่ 41  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกอบรมกองร้อยปฏิบัติการพิเศษของกรมตำรวจ
 •  บทที่ 42  ระเบียบและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ
 •  บทที่ 43  หลักสูตรการฝึกยิงปืนพกสั้นในระบบต่อสู้และป้องกันตัวใต้สภาวะความกดดัน
 •  บทที่ 44  หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจฯ โอนเป็นชั้นประทวน และชั้นพลตำรวจ (สายธุรการ)
 •  บทที่ 45  การให้ข้าราชการตำรวจไปศึกษาในต่างประเทศโดยทุนส่วนตัว
 •  บทที่ 46  การให้ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายร้อยตำรวจรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
 •  บทที่ 47  การวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ  พ.ศ. 2538

 ลักษณะที่  12  หน้าที่การงานของตำแหน่งงานต่าง ๆ

 •  บทที่ 1  หน้าที่เสมียนประจำวัน
 •  บทที่ 2  หน้าที่เสมียนพิเศษ
 •  บทที่ 3  หน้าที่จ่ากองร้อย
 •  บทที่ 4  หน้าที่พนักงานสารบรรณ
 •  บทที่ 5  หน้าที่พนักงานรับ-ส่ง และเก็บหนังสือ
 •  บทที่ 6  หน้าที่พนักงานพิมพ์
 •  บทที่ 7  หน้าที่พนักงานทะเบียนพล
 •  บทที่ 8  หน้าที่พนักงานประวัติ
 •  บทที่ 9  หน้าที่พนักงานพลาธิการ (พัสดุ)
 •  บทที่ 10  หน้าที่สมุห์บัญชี
 •  บทที่ 11  หน้าที่พนักงานคดีบัญชีโจรผู้ร้าย
 •  บทที่ 12  หน้าที่นายแพทย์และนายสิบพยาบาล
 •  บทที่ 13  หน้าที่ภารโรง
 •  บทที่ 14  หน้าที่การเลี้ยงม้า
 •  บทที่ 15  หน้าที่หัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจนครบาล
 •  บทที่ 16  หน้าที่สารวัตรปกครองป้องกัน สารวัตรสืบสวนและสอบสวนสารวัตรจราจร
 •  บทที่ 17  หน้าที่สารวัตรตำรวจนครบาล
 •  บทที่ 18  หน้าที่สารวัตรใหญ่ตำรวจนครบาล
 •  บทที่ 19  หน้าที่ผู้กำกับการตำรวจนครบาล
 •  บทที่ 20  หน้าที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล
 •  บทที่ 21  หน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบล
 •  บทที่ 22  หน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรและหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ
 •  บทที่ 23  หัวหน้าสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรหรือสารวัตรสถานีตำรวจ ภูธรอำเภอ
 •  บทที่ 24  หน้าที่ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด
 •  บทที่ 25  หน้าที่ผู้บังคับการตำรวจภูธร
 •  บทที่ 26  หน้าที่ผู้ดำรงตำแหน่งรองหรือผู้ช่วย
 •  บทที่ 27  หน้าที่นายเวร
 •  บทที่ 28  หน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 •  บทที่ 29  หน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 •  บทที่ 30  หน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธร
 •  บทที่ 31  หน้าที่ผู้บัญชาการศึกษา
 •  บทที่ 32  หน้าที่จเรตำรวจ
 •  บทที่ 33  หน้าที่รองอธิบดีและผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ
 •  บทที่ 34  หน้าที่การงานของตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ ตระเวนชายแดน

ลักษณะที่  13  ประวัติ

 •  บทที่ 1  การจัดทำและเก็บรักษาหลักฐานทางทะเบียนประวัติ
 •  บทที่ 2  หลักเกณฑ์การบันทึกความดีความชอบและราชการพิเศษ
 •  บทที่ 3  การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ

ลักษณะที่  14  การเลื่อนเงินเดือนและจรรยาบรรณ

 •  บทที่ 1  การพิจารณาให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
 •  บทที่ 2  การทำจรรยาบรรณ
 •  บทที่ 3  การบรรจุข้าราชการตำรวจที่สอบได้คะแนนดีมาก

ลักษณะที่  15  การรับและการส่งมอบหน้าที่

 •  บทที่ 1  การรับและการส่งมอบหน้าที่
 •  บทที่ 2  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

ลักษณะที่  16  การไว้พระสวดมนต์สำหรับตำรวจ

ลักษณะที่  17  การเคารพกองเกียรติยศ

 •  บทที่ 1  วิเคราะห์ศัพท์
 •  บทที่ 2  บุคคลหรือสิ่งซึ่งจะต้องแสดงความเคารพ
 •  บทที่ 3  การเคารพเมื่ออยู่ตามลำพัง
 •  บทที่ 4  การเคารพในเรือยนต์หรือเรือกลไฟที่ใช้ในราชการตำรวจ
 •  บทที่ 5  การเคารพในเรือพาย
 •  บทที่ 6  การเคารพเมื่ออยู่ในความควบคุม
 •  บทที่ 7  การเคารพของตำรวจยาม
 •  บทที่ 8  วิธีแสดงความเคารพ
 •  บทที่ 9  มรรยาทในการเคารพ
 •  บทที่ 10  การยกเว้นและการผ่อนผัน
 •  บทที่ 11  การบรรเลงเพลงเคารพ
 •  บทที่ 12  กองเกียรติยศ
 •  บทที่ 13  การเคารพของกองรักษาการณ์
 •  บทที่ 14  ระเบียบเกี่ยวกับธงประจำกองตำรวจ

ลักษณะที่  18  การจ้างตำรวจรักษาการณ์

ลักษณะที่  19  การถึงแก่กรรมและการฌาปนกิจ

 •  บทที่ 1  หลักทั่วไป  ว่าด้วยการถึงแก่กรรมและการฌาปนกิจ
 •  บทที่ 2  การประกอบพิธีฌาปนกิจศพข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 3  หลักเกณฑ์การบรรจุอิฐพร้อมทั้งจารึกชื่อข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ลักษณะที่  20  การแพทย์และการพยาบาล

 •  บทที่ 1  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  พัสดุทางการแพทย์ของหลวงและการแจ้งสถิติ
 •  บทที่ 2  การรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลของกรมตำรวจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 •  บทที่ 3  การเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ
 •  บทที่ 4  ส่งตัวผู้ป่วยบาดเจ็บหรือป่วยหนักโดยหน้าที่รักษาตัวยังโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลอื่น
 •  บทที่ 5  การตรวจโรคแก่ข้าราชการตำรวจประจำปี
 •  บทที่ 6  การช่วยเหลือข้าราชการประจำในเรื่องการรักษาพยาบาล
 •  บทที่ 7  ระเบียบของสถาบันนิติเวชวิทยา
 •  บทที่ 8  สถานที่พักฟื้น
 •  บทที่ 9  การรักษาพยาบาลข้าราชการตำรวจ  ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่
 •  บทที่ 10  ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะที่  21  การลา

 •  บทที่ 1  ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 •  บทที่ 2  การปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
 •  บทที่ 3  การลาไปต่างประเทศ
 •  บทที่ 4  การลาพักของตำรวจที่ขอเรียกเข้ากองประจำการเกินอัตรา
 •  บทที่ 5  การลาปลีกของข้าราชการชาวต่างประเทศ
 •  บทที่ 6  การลาออกจากราชการ
 •  บทที่ 7  กำชับการลา

ลักษณะที่  22  การแต่งเครื่องแบบ

 •  บทที่ 1  ลักษณะทั่วไป
 •  บทที่ 2  สีของเครื่องแบบ
 •  บทที่ 3  การแต่งเครื่องแบบ
 •  บทที่ 4  การใช้อินทรธนู
 •  บทที่ 5  การใช้รองเท้าและสนับแข้ง
 •  บทที่ 6  การใช้ปลอกแขนทุกข์
 •  บทที่ 7  โอกาสที่ใช้กระบี่และถุงมือ
 •  บทที่ 8  การแต่งเครื่องแบบของนักเรียนตำรวจ
 •  บทที่ 9  การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 •  บทที่ 10  โอกาสใช้หมวกต่าง ๆ และสายรัดคาง
 •  บทที่ 11  การถือหมวก
 •  บทที่ 12  การใช้เข็มขัด
 •  บทที่ 13  การพกอาวุธปืน  ดาบปลายปืน และตะบอง
 •  บทที่ 14  การใช้สายนกหวีด
 •  บทที่ 15  การประดับเครื่องหมายหรือครุยประดับเกียรติ
 •  บทที่ 16  การแต่งเครื่องแบบของตำรวจนอกราชการ
 •  บทที่ 17  การแต่งเครื่องแบบของผู้เข้ารับการอบรมเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 •  บทที่ 18  เครื่องแบบนางพยาบาลตำรวจ
 •  บทที่ 19  เครื่องแบบตำรวจผู้ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหาร
 •  บทที่ 20  เครื่องแบบพิเศษ
 •  บทที่ 21  เครื่องหมายแสดงความสามารถการบินและหลักเกณฑ์ การประดับของตำรวจที่ทำหน้าที่นักบิน
 •  บทที่ 22  การประดับเครื่องหมายซึ่งมิใช่ส่วนประกอบเครื่องแบบ
 •  บทที่ 23  เครื่องหมายแสดงความสามารถในการทำการในอากาศ และหลักเกณฑ์การประดับ
 •  บทที่ 24  หลักเกณฑ์การประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแสดงความสามารถของนักทำลายวัตถุระเบิด
 •  บทที่ 25  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย เครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527
 •  บทที่ 26  การมอบแหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพเครื่องแบบเต็มยศนักเรียนนายร้อยตำรวจ
 •  บทที่ 27  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  บช.น.

ลักษณะที่  23  การปฏิบัติราชการ

 •  บทที่ 1  กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
 •  บทที่ 2  การลงชื่อ  และเวลาทำราชการของข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 3  การทำบัญชีรายวันรับราชการ
 •  บทที่ 4  การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 5  หลักการปฏิบัติราชการแผ่นดิน
 •  บทที่ 6  แนวทางปฏิบัติต่อชาวต่างประเทศเพื่อนบ้านของตำรวจที่ปฏิบัติการอยู่ชายแดน
 •  บทที่ 7  การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
 •  บทที่ 8  ห้ามมิให้เลี้ยงนักเลงอันธพาล
 •  บทที่ 9  การช่วยเหลือประชาชนในหน้าที่ของตำรวจ
 •  บทที่ 10  วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในระหว่างการลาหรือไปราชการ
 •  บทที่ 11  ตำรวจภูธรควบคุมทางปฏิบัติการตำรวจอื่นในเขตอำนาจรับผิดชอบและพื้นที่ปกครอง พ.ศ. 2523
 •  บทที่ 12  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการประชุม พ.ศ. 2524
 •  บทที่ 13  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาชนบท  พ.ศ. 2527
 •  บทที่ 14  การประสานงานด้านสาธารณูปโภค
 •  บทที่ 15  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินเชิญเสด็จ
 •  บทที่ 16  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานรัฐ  พ.ศ. 2532
 •  บทที่ 17  ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนของกรมตำรวจ
 •  บทที่ 18  ว่าด้วยการวางแผน
 •  บทที่ 19  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจ

ลักษณะที่  24  บัตร

 •  บทที่ 1  บัตรประจำตัว
 •  บทที่ 2  การใช้สมุดพกของเจ้าพนักงานตำรวจ
 •  บทที่ 3  สมุดบันทึกของหัวหน้าส่วนราชการในกรมตำรวจ
 •  บทที่ 4  บัตรโดยสารยานพาหนะต่าง ๆ (เว้นรถราง)
 •  บทที่ 5  บัตรตรวจในโรงมหรสพ
 •  บทที่ 6  บัตรโดยสารรถราง
 •  บทที่ 7  บัตรลดราคาโดยสารรถไฟแก่บุคคลที่ถูกเกณฑ์เป็นตำรวจ
 •  บทที่ 8  บัตรลดราคาโดยสารรถไฟสำหรับตำรวจใหม่
 •  บทที่ 9  บัตรประจำตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
 •  บทที่ 10  บัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน  พ.ศ. 2511
 •  บทที่ 11  บัตรประจำตัวผู้ป่วยที่มาติดต่อกับโรงพยาบาลตำรวจ
 •  บทที่ 12  บัตรประจำตัวประชาชน
 •  บทที่ 13  พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานตรวจบัตร
 •  บทที่ 14  ระเบียบกระทรวงกลาโหม บัตรประจำตัวพนักงาน ซึ่งมีหน้าที่ช่วยราชองครักษ์ พ.ศ.2522
 •  บทที่ 15  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2525
 •  บทที่ 16  บัตรประจำตัวลูกจ้างประจำในส่วนราชการ สังกัดกรมตำรวจ

ลักษณะที่  25  หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่และกองรักษาการณ์

 •  บทที่ 1  การจัดเวรยามรักษาการณ์
 •  บทที่ 2  การวางยาม
 •  บทที่ 3  ความประพฤติและหน้าที่ของตำรวจยามโดยทั่ว ๆ ไป
 •  บทที่ 4  การตรวจยาม
 •  บทที่ 5  หน้าที่ยามประจำสถานีตำรวจ
 •  บทที่ 6  ยามประจำตู้ยาม
 •  บทที่ 7  ยามคลังเงิน
 •  บทที่ 8  หน้าที่ยามอารักขาสถานีส่งข่าวสารต่าง ๆ
 •  บทที่ 9  หน้าที่ยามอื่น ๆ และยามหน้าที่พิเศษ
 •  บทที่ 10  หมู่ตรวจท้องที่
 •  บทที่ 11  กองรักษาการณ์ทั่วไป
 •  บทที่ 12  ระเบียบของกองรักษาการณ์ทั่วไปของตำรวจนครบาล
 •  บทที่ 13  กองรักษาการณ์พระราชฐานจิตรลดาระโหฐาน
 •  บทที่ 14  กองรักษาการณ์วังสระปทุม
 •  บทที่ 15  กองรักษาการณ์กรมตำรวจ
 •  บทที่ 16  ระเบียบการรักษาการณ์วังปารุสกวัน
 •  บทที่ 17  หน้าที่นายสิบตำรวจเวร
 •  บทที่ 18  หน้าที่นายร้อยตำรวจ
 •  บทที่ 19  การจัดเวรยามประจำสถานที่ราชการ
 •  บทที่ 20  การตรวจท้องที่ชายแดน
 •  บทที่ 21  เวรสอบสวนคดี
 •  บทที่ 22  การรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์  พระราชินี  พระรัชทายาท ฯ
 •  บทที่ 23  ระเบียบการถ่ายภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
 •  บทที่ 24  ระเบียบกรมราชองครักษ์ ว่าด้วยการจัดขบวนรถยนต์พระที่นั่งและข่ายวิทยุถวายความปลอดภัย
 •  บทที่ 25  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ ฯ
 •  บทที่ 26  การจัดเวรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับหรือส่งเสด็จพระราชดำเนิน ฯ

ลักษณะที่  26  การตรวจท้องที่ในเขตตำรวจนครบาลและระเบียบการปฏิบัติงานของรถวิทยุตำรวจ

 •  บทที่ 1  การตรวจตราป้องกันท้องที่กรุงเทพมหานคร
 •  บทที่ 2  ระเบียบการปฏิบัติงานของรถวิทยุ
 •  บทที่ 3  เครื่องสัญญาณแจ้งอันตราย

ลักษณะที่  27  อาณัติสัญญาณ

ลักษณะที่  28  การรายงานประจำปี

ลักษณะที่  29  ความลับ

 •  บทที่ 1  ข้อราชการอันพึงสงวนเป็นความลับ
 •  บทที่ 2  การรักษาความลับในราชการ
 •  บทที่ 3  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
 •  บทที่ 4  การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ เกี่ยวกับการจ้างเอกชนทำการสำรวจและทำแผนที่ พ.ศ. 2544
 •  บทที่ 5  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. 2525

ลักษณะที่  30  การแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์

ลักษณะที่  31  รักษาความสะอาดสถานที่ราชการและเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะที่  32  การพิมพ์ลายนิ้วมือ

 •  บทที่ 1  ระเบียบปฏิบัติ  การพิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ต้องหา จำเลย ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง  ผู้ถูกกักกัน และศพ
 •  บทที่ 2  ระเบียบการพิมพ์ลายนิ้วมือขออนุญาตต่าง ๆ
 •  บทที่ 3  ระเบียบการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขอสมัครเข้ารับราชการ หรือเข้าทำงานเทศบาล  สุขาภิบาล
 •  บทที่ 4  การคัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ และบัญชีประวัติออกจากสารบบหรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากร

ลักษณะที่  33  น้ำมันเชื้อเพลิง

 •  บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 •  บทที่ 2  การอนุญาตและตรวจตราสถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 •  บทที่ 3  ตั้งกรรมการพิจารณาสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตรายในเขตกรุงเทพมหานคร
 •  บทที่ 4  การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตรายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 •  บทที่ 5  การป้องกันอัคคีภัยอันจะเกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิง
 •  บทที่ 6  การอนุญาตและตรวจตราสถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนภูมิภาค
 •  บทที่ 7  ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตเก็บรักษาและบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 •  บทที่ 8  ระเบียบในการตรวจร่วมและสอบสวนดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎกระทรวง  ตาม ปว.  28  ธันวาคม 2514

ลักษณะที่  34  การตรวจคนเข้าเมือง

 •  บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 •  บทที่ 2  หนังสือเดินทาง
 •  บทที่ 3  การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง  (VISA)
 •  บทที่ 4  การเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
 •  บทที่ 5  การประกัน
 •  บทที่ 6  ว่าด้วยการตรวจบุคคลและพาหนะทั่วไป
 •  บทที่ 7  หน้าที่แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง
 •  บทที่ 8  คนอยู่ชั่วคราว
 •  บทที่ 9  นักท่องเที่ยว
 •  บทที่ 10  คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร
 •  บทที่ 11  ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะ
 •  บทที่ 12  คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้น
 •  บทที่ 13  การปฏิบัติแก่คนต่างด้าวที่ไม่มีสนธิสัญญากับประเทศไทยหรือคนต่างด้าวบางจำพวก
 •  บทที่ 14  การออกใบสำคัญและใบแทนใบสำคัญ
 •  บทที่ 15  การสลักหลังใบสำคัญ
 •  บทที่ 16  การกักตัวคนต่างด้าว
 •  บทที่ 17  การสอบสวน
 •  บทที่ 18  คนต่างด้าวต้องห้ามเข้าเมือง
 •  บทที่ 19  ระเบียบปฏิบัติแก่คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง
 •  บทที่ 20  คนต่างด้าวอพยพเข้ามาในประเทศไทย
 •  บทที่ 21  การปฏิบัติเกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็กหญิง
 •  บทที่ 22  การปฏิบัติในการช่วยเหลือสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิด
 •  บทที่ 23  พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
 •  บทที่ 24  ช่องทางและด่านตรวจคนเข้าเมือง
 •  บทที่ 25  การมอบอำนาจ
 •  บทที่ 26  ระเบียบการเงินและเงินล่วงเวลา
 •  บทที่ 27  การเก็บเอกสาร
 •  บทที่ 28  การสถิติคนเดินทางเข้าและออก
 •  บทที่ 29  การขอพิสูจน์สัญชาติ

ลักษณะที่  35  รถยนตร์

 •  บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 •  บทที่ 2  รถที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษี
 •  บทที่ 3   การจดทะเบียนรถ
 •  บทที่ 4  การโอนทะเบียนและการแจ้งย้ายรถ
 •  บทที่ 5  การนำรถยนตร์ออกนอกราชอาณาจักร
 •  บทที่ 6  แผ่นป้ายทะเบียนรถยนตร์
 •  บทที่ 7  การเรียกค่าธรรมเนียมและภาษีรถประจำปี
 •  บทที่ 8  การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและภาษีรถ
 •  บทที่ 9  การรับเงินและส่งเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
 •  บทที่ 10  แบบพิมพ์
 •  บทที่ 11  การลงนาม
 •  บทที่ 12  การแจ้งไม่ใช้รถ
 •  บทที่ 13  การจดทะเบียนรถบางประเภท
 •  บทที่ 14  การกำหนดน้ำหนักรถ น้ำหนักบรรทุกของรถ และจำนวนผู้โดยสาร
 •  บทที่ 15  การตอกหมายเลขตัวรถและหมายเลขเครื่องยนตร์
 •  บทที่ 16  ใบอนุญาตขับรถ
 •  บทที่ 17  การต่ออายุใบอนุญาต
 •  บทที่ 18  การจำหน่ายชื่อผู้ขออนุญาตขับรถยนตร์
 •  บทที่ 19  การฝึกหัดขับรถยนตร์
 •  บทที่ 20  การใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนตร์ของประเทศที่เป็นภาคีว่าด้วยการจราจรทางถนน
 •  บทที่ 21  การรับเงินและส่งเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่
 •  บทที่ 22  การเรียกค่าธรรมเนียม
 •  บทที่ 23  การออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตขับขี่
 •  บทที่ 24  แบบพิมพ์

ลักษณะที่  36  ล้อเลื่อน

 •  บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 •  บทที่ 2  ล้อเลื่อนทหาร
 •  บทที่ 3  การจดทะเบียนล้อเลื่อน
 •  บทที่ 4  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนล้อเลื่อน
 •  บทที่ 5  การเก็บค่าธรรมเนียม จดทะเบียนล้อเลื่อนที่เปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภท
 •  บทที่ 6  การโอนล้อเลื่อน
 •  บทที่ 7  อายุและการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนและรถยนตร์
 •  บทที่ 8  การกำหนดวันรับจดทะเบียน
 •  บทที่ 9  การตอกเลขหมายประจำรถ
 •  บทที่ 10  การจำหน่ายทะเบียนล้อเลื่อน
 •  บทที่ 11  การขอใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อน
 •  บทที่ 12  การถอนใบอนุญาตของผู้ขับขี่ล้อเลื่อนรับจ้างและบุคคล
 •  บทที่ 13  เครื่องแต่งกายผู้ขับขี่ล้อเลื่อนรับจ้าง
 •  บทที่ 14  การยกเว้นการเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ
 •  บทที่ 15  การใช้แบบพิมพ์เกี่ยวกับล้อเลื่อน
 •  บทที่ 16  การลงนามในแบบพิมพ์
 •  บทที่ 17  การใช้และเขียนข้อความในใบเสร็จรับเงินธรรมดา
 •  บทที่ 18  การเงินและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน

ลักษณะที่  37  โรงรับจำนำและค้าของเก่า

 •  บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 •  บทที่ 2  พนักงานเจ้าหน้าที่
 •  บทที่ 3  คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำ
 •  บทที่ 4  อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
 •  บทที่ 5  อำนาจเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำ
 •  บทที่ 6  การขอตั้งโรงรับจำนำ
 •  บทที่ 7  การตรวจโรงรับจำ
 •  บทที่ 8  ข้อความเบื้องต้น
 •  บทที่ 9  คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับอนุญาตให้ค้าของเก่าและขายทอดตลาด
 •  บทที่ 10  เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
 •  บทที่ 11  ผู้ขายทอดตลาดต้องปฏิบัติ
 •  บทที่ 12  ผู้ค้าของเก่าต้องปฏิบัติ
 •  บทที่ 13  การถอนใบอนุญาตผู้ค้าของเก่าและขายทอดตลาด
 •  บทที่ 14  การตรวจร้านค้าของเก่าและขายทอดตลาด

ลักษณะที่  38  ภาพยนตร์

 •  บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 •  บทที่ 2  ขออนุญาตฉายภาพยนตร์ หรือส่งภาพยนตร์ออกนอกราชอาณาจักร หรือขอใบแทนใบอนุญาต
 •  บทที่ 3  การตรวจพิจารณาภาพยนตร์
 •  บทที่ 4  การลงหลักฐาน
 •  บทที่ 5  การขออนุญาต
 •  บทที่ 6  การประทับตรา
 •  บทที่ 7  การออกใบอนุญาตและการรับเงิน
 •  บทที่ 8  การยึดภาพยนตร์และโฆษณา
 •  บทที่ 9  การจัดทำสถิติ
 •  บทที่ 10  ข้อห้ามเปิดเผยการอนุญาตภาพยนตร์
 •  บทที่ 11  การตรวจสถานที่ฉายภาพยนตร์

ลักษณะที่  39  โรงแรม

ลักษณะที่  40  ระเบียบปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี  พ.ศ. 2503

ลักษณะที่  41  การพนัน

 •  บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 •  บทที่ 2  การพนันประเภทห้ามขาด
 •  บทที่ 3  การพนันประเภทอนุญาต
 •  บทที่ 4  กำหนดเวลาให้เล่นตามใบอนุญาต
 •  บทที่ 5  ลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไขการเล่นการพนันในบัญชี ข.
 •  บทที่ 6  ระเบียบการขออนุญาต  การอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เล่นการพนัน
 •  บทที่ 7  การออกใบอนุญาตให้เล่นการพนัน
 •  บทที่ 8  เงินค่าธรรมเนียมการพนัน
 •  บทที่ 9  วิธีเล่นการพนันปิงโกพลิกแพลง
 •  บทที่ 10  การขออนุญาตชนไก่และกัดปลา
 •  บทที่ 11  การเล่นบิลเลียด
 •  บทที่ 12  การพนันแข่งม้า
 •  บทที่ 13  การขออนุญาตเล่นโบลิ่ง
 •  บทที่ 14  การพนันต่อยลูกบอลล์
 •  บทที่ 15  การปราบปรามการพนันทุกประเภท

ลักษณะที่  42  การเรี่ยไร

ลักษณะที่  43  ระเบียบเกี่ยวกับหญิง   เด็กหญิง  และวัตถุลามกอนาจาร

ลักษณะที่  44  การส่งวัตถุของกลางในคดีอาญาและวัตถุอื่น ๆ บางอย่างไปเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์

ลักษณะที่  45  การเตรียมพร้อม

 •  บทที่ 1  การใช้กำลังตำรวจ  การเคลื่อนกำลังตำรวจ  และการเตรียมพร้อม
 •  บทที่ 2  การปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ เมื่อมีคำสั่งให้เตรียมพร้อม

ลักษณะที่  46  อากรแสตมป์

ลักษณะที่  47  ระเบียบเกี่ยวกับเครื่องบิน

 •  บทที่ 1  การประทับตราเครื่องถ่ายรูปที่นำมาในอากาศยานและการตรวจน้ำหนักบรรทุกของอากาศยาน
 •  บทที่ 2  การโดยสารเครื่องบินกองทัพอากาศของคณะกรรมการจังหวัด
 •  บทที่ 3  การปฏิบัติเมื่อเครื่องบินตก
 •  บทที่ 4  การให้ข้าราชการเดินทางโดยเครื่องบิน
 •  บทที่ 5  การใช้และการโดยสารอากาศยานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 •  บทที่ 6  การร่วมมือกับองค์การตำรวจสากลของตำรวจเวรประจำท่าอากาศยานดอนเมือง
 •  บทที่ 7  การรายงานเครื่องบินผ่านและเรือรบต่างชาติล่วงละเมิดอธิปไตย
 •  บทที่ 8  การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องบินกองทัพอากาศก่อนบินเดินทางไปสนามบินที่ไม่มีหน่วยทหารอากาศ
 •  บทที่ 9  การตรวจตราสอดส่องสนามบินและการขึ้นลงของเครื่องบิน
 •  บทที่ 10  การรายงานความเสียหายจากภัยทางอากาศ
 •  บทที่ 11  ว่าด้วยนักบินของกรมตำรวจ พ.ศ. 2535

ลักษณะที่  48  ระเบียบเกี่ยวกับสัญชาติ

 •  บทที่ 1  ข้อความเบื้องต้น
 •  บทที่ 2  พนักงานเจ้าหน้าที่
 •  บทที่ 3  การได้สัญชาติไทยของหญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าว

ลักษณะที่  49  เอกสารหนังสือพิมพ์

 •  บทที่ 1  พนักงานเจ้าหน้าที่และอำนาจเจ้าพนักงานการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์
 •  บทที่ 2  การเขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 3  การขอแจ้งความจากเอกชนหรือร้านค้า
 •  บทที่ 4  ระเบียบการหนังสือพิมพ์ตำรวจ

ลักษณะที่  50  สมาคม

 •  บทที่ 1  หลักทั่วไปว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมในกรุงเทพมหานคร
 •  บทที่ 2  วิธีการจดทะเบียนสมาคมในกรุงเทพมหานคร
 •  บทที่ 3  วิธีการจดทะเบียนสมาคมของกองตำรวจสันติบาล

ลักษณะที่  51  การจัดทำตำราของกรมตำรวจ

ลักษณะที่  52  งานพิธี

 •  บทที่ 1  ระเบียบปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับงานพิธี
 •  บทที่ 2  การเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 •  บทที่ 3  วิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน
 •  บทที่ 4  พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ

ลักษณะที่  53  สำเนาทะเบียนสำมะโนครัว

ลักษณะที่  54  งานสารบรรณ

 •  บทที่ 1  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526   แก้ 2539
 •  บทที่ 2  ระเบียบงานสารบรรณตำรวจ
 •  บทที่ 3  การใช้บันทึกข้อความ
 •  บทที่ 4  การจัดทำหนังสือ
 •  บทที่ 5  การเสนองาน
 •  บทที่ 6  การรับและส่งหนังสือ
 •  บทที่ 7  การคัดสำเนา การลงนามตรวจและการรับผิดชอบในหนังสือราชการ
 •  บทที่ 8  การใช้คำย่อในราชการตำรวจ
 •  บทที่ 9  การกำหนดเลขประจำหน่วยงานภายในกรมตำรวจ
 •  บทที่ 10  การส่งไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์
 •  บทที่ 11  ไปรษณีย์สนามของทหารและตำรวจชายแดน
 •  บทที่ 12  คำสั่งของเจ้าพนักงานจราจร
 •  บทที่ 13  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. 2531 (ฉ.1-2) พ.ศ. 2532

ลักษณะที่  55  การทะเบียนคนต่างด้าว

 •  บทที่ 1  บททั่วไป
 •  บทที่ 2  การออกใบสำคัญประจำตัว
 •  บทที่ 3  การต่ออายุใบสำคัญประจำตัว
 •  บทที่ 4  การออกใบสำคัญประจำตัวแทนฉบับเดิม
 •  บทที่ 5  การแจ้งย้ายภูมิลำเนาและการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด
 •  บทที่ 6  การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและการถูกเนรเทศ
 •  บทที่ 7  การตายของคนต่างด้าว
 •  บทที่ 8  การเปลี่ยนแปลงสัญชาติ อาชีพ ชื่อตัว ชื่อรอง  ชื่อสกุล  หรือรายการต่าง ๆ ในใบสำคัญประจำตัว
 •  บทที่ 9  คนต่างด้าวซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 •  บทที่ 10  คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นคนเข้าเมือง
 •  บทที่ 11  การเปลี่ยนรูปถ่ายใหม่
 •  บทที่ 12  การเปลี่ยนใบสำคัญประจำตัวจากเล่มเก่าเป็นเล่มใหม่
 •  บทที่ 13  การรับเงินค่าธรรมเนียม
 •  บทที่ 14  การปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน
 •  บทที่ 15  การทำบัญชีคุมคนต่างด้าว
 •  บทที่ 16  การรายงานสถิติคนต่างด้าว
 •  บทที่ 17  การเก็บเอกสารทะเบียนคนต่างด้าว
 •  บทที่ 18  การปฏิบัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย
 •  บทที่ 19  การตรวจงานทะเบียนคนต่างด้าว

ลักษณะที่  56  การตรวจราชการ

 •  บทที่ 1  การตรวจราชการของกรมตำรวจ
 •  บทที่ 2  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย    พ.ศ. 2533

ลักษณะที่  57  ลักษณะเบ็ดเตล็ด

 •  บทที่ 1  ระเบียบการนายตำรวจราชสำนัก
 •  บทที่ 2  มารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน
 •  บทที่ 3  การนำของของทางราชการผ่านศุลกากร
 •  บทที่ 4  การเขียนป้ายชื่อสถานที่ทำงานของรัฐบาล
 •  บทที่ 5  การขอความร่วมมืออุทิศเงินรายได้เพื่อสาธารณกุศลวันตำรวจ
 •  บทที่ 6  การสงเคราะห์ครอบครัวข้าราชการตำรวจ
 •  บทที่ 7  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสโมสรตำรวจ
 •  บทที่ 8  การใช้เครื่องจับเท็จ
 •  บทที่ 9  การรายงานตนเมื่อเข้าไปในกรุงเทพมหานคร
 •  บทที่ 10  การรายงานตนเมื่อผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าชั้นผู้บังคับการสั่งให้ปฏิบัติราชการลับหรือพิเศษ
 •  บทที่ 11  การรายงานตนเมื่อเป็นสมาชิกหรือกรรมการในสโมสรและสมาคม
 •  บทที่ 12  การรายงานเมื่อพบปะสนทนากับชาวต่างประเทศ
 •  บทที่ 13  การรายงานตนเมื่อถูกอ้างเป็นพยาน
 •  บทที่ 14  การจัดสร้างภาพยนตร์
 •  บทที่ 15  การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 •  บทที่ 16  การควบคุมการโฆษณาโดยยานพาหนะเคลื่อนที่
 •  บทที่ 17  การกำจัดเหตุน่ารำคาญ
 •  บทที่ 18  การป้องกันทรัพย์สินของสาธารณสมบัติ
 •  บทที่ 19  การชักธงชาติ
 •  บทที่ 20  การเพิ่มชื่อในทะเบียนสำมะโนครัว
 •  บทที่ 21  การใช้เครื่องหมายรูปโล่ของกรมตำรวจและเครื่องหมายของหน่วยราชการต่าง  ๆ ในกรมตำรวจ
 •  บทที่ 22  การจัดทำและรวบรวมแบบธรรมเนียมต่าง ๆ ในทางปฏิบัติราชการ
 •  บทที่ 23  การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และบัตรสนเท่ห์
 •  บทที่ 24  คำนำนามสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 •  บทที่ 25  การติดธงและตราบนรถยนตร์ของสำนักงานสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษใน กทม.
 •  บทที่ 26  การให้ความคุ้มครองต่อชาวต่างประเทศ
 •  บทที่ 27  การถือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการข้ามแดน
 •  บทที่ 28  การทำคำแถลงชี้แจงเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
 •  บทที่ 29  การป้องกันและปราบปรามการจับสัตว์น้ำโดยใช้ยาเบื่อเมาและวัตถุระเบิด
 •  บทที่ 30  การเสนอบัตรแสดงผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน
 •  บทที่ 31  การส่งเสริมข้าราชการตำรวจที่ดีเยี่ยมในการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย
 •  บทที่ 32  การตรวจถุงเมล์และสินค้าติดตัวผู้โดยสารเครื่องบิน
 •  บทที่ 33  การใช้กระบี่สำหรับนายตำรวจ
 •  บทที่ 34  ข้อบังคับโรงพิมพ์ตำรวจ
 •  บทที่ 35  การนำกล้องถ่ายรูปส่วนตัวมาใช้ราชการ
 •  บทที่ 36  การจัดทำโครงการ
 •  บทที่ 37  คำร้องของประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 •  บทที่ 38  การส่งเสริมเกียรติคุณและสนับสนุนผู้ทำหน้าที่ครูในโรงเรียนตำรวจต่าง ๆ ในสังกัดกรมตำรวจ
 •  บทที่ 39  ระเบียบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ พ.ศ. 2506
 •  บทที่ 40  ระเบียบกรมตำรวจ  ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกลางกรมตำรวจ
 •  บทที่ 41  การมอบประกาศเกียรติคุณในวาระข้าราชการตำรวจเกษียณอายุ
 •  บทที่ 42  ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย
 •  บทที่ 43  การจัดตั้งโรงเรียนชาวเขาและประชาชนไกลคมนาคม
 •  บทที่ 44  สวัสดิการอาหารในบริเวณกรมตำรวจ
 •  บทที่ 45  การเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเด่น
 •  บทที่ 46  การมอบโล่หรือประกาศนียบัตรเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่จราจรชั้นประทวน
 •  บทที่ 47  สวัสดิการกรมตำรวจ  พ.ศ. 2536
 •  บทที่ 48  การเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2536
 •  บทที่ 49  กองทุนสวัสดิการสถานพักฟื้นและตากอากาศกรมตำรวจ  พ.ศ. 2540
 •  บทที่ 50  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสนามกีฬากรมตำรวจ
 •  บทที่ 51  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการห้องประชุมกองสวัสดิการ
 •  บทที่ 52  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการวงดุริยางค์ตำรวจ
 •  บทที่ 53  ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการสอบ พ.ศ. 2543
  ขอบคุณ..Copthailand. ( ที่มา )